Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

रुसवा

May 17, 2017

Search by Tags:  कविता
रुसवा


फुले माझ्यावरती रुसली

माझ्याशी हसली नव्हती

त्यांना तू बोललीस काही

तुझ्यासवे ती हि गप्प होती


तुझ माझ भांडण बहरलं

साथी च्या ओल्या वनात

फूस ढगाला दिली वाऱ्यानं

आणि अबोल तू भर पाऊसात


चंद्र नभात लागे उजळाया

प्रेमात तुझीया बुडुनी खोल

काय झाले तुला लाजाया ?

सुटेल ना त्याचा पण तोल


जो पश्चिमेला उसळे रंग

रात तुला देऊन गेला

तरी तुझे होते ओठ बंद

त्याने असा काय गुन्हा केला

Search by Tags:  कविता
Top

Ganesh Yeshi's Blog

Blog Stats
  • 1406 hits